Category Archives: Үйлчилгээ

Барилгын загвар зураг батлах

Барилгын загвар зураг батлах

д/д Бүрдүүлэх материал 1 Батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 2 Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зураг 3.