Санал хүсэлт

Санал хүсэлт

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай,  Үйл ажиллагааны болон үйлчилгээтэй холбоотой  санал хүсэлтээ өгнө үү

    1 сэтгэгдэл