Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зурган мэдээллээр үйлчлэх

Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зурган мэдээллээр үйлчлэх

1Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар эсвэл байршил тодорхойлсон зураг/
2Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

ЖИЧ: НЗД-ын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin