Архивын лавлагаа олгох үйлчилгээ

Архивын лавлагаа олгох үйлчилгээ

Баримтын бүрдэл Тайлбар
Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр Тухайн барилга байгууламжийн захиалагч иргэн,аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр, регистрийн дугаар
Холбоо барих утасны дугаар 2 ба түүнээс дээш утасны дугаар
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчилж барилга барих тухай нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн он, сар, дугаар Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчилж барилга барих тухай нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн он, сар, дугаарыг тодорхой бичих /хамрах хүрээ 2007-2012 он/,

2013-2016 оны материал бол Техникийн зөвлөл болон Газар, барилгажилтын зөвлөл, Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын дугаар 

Мэдэгдэл, газар олголтын схем

Эх зураг /эскиз/ Батлагдсан эх зураг /эскиз/ авах шаардлагатай, эсэх
Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авах  шаардлагатай эсэх
ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТ
А3 …… /хуудас/ 1 хуудас 2000 төгрөг
А4 ……./хуудас/ 1 хуудас 1000 төгрөг, НЗД-ын Захирамж 2000 төгрөг
Нийт төлөх хураамжийн хэмжээ Дараах дансанд төлбөр төлсний дараа баримтыг хүсэлт гаргасан иргэнд иргэний үнэмлэх, ажлын үнэмлэхийг шалган зөвхөн өөрт нь  олгоно. Олгосон он сар бичнэ.
Нийслэлийн Төрийн сан банк дахь 100200051054 дугаар дансанд тушаана.

 Жич: 2007 оноос өмнөх архивын лавлагаа Нийслэлийн Архивын газраас авна. Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраас архивын лавлагаа хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь маягтын дагуу мэдээллийг бүрэн гүйцэт бичсэн байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin