Барилгын загвар зураг батлах

Барилгын загвар зураг батлах

д/д Бүрдүүлэх материал
1 Батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
2 Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зураг
3 Загвар зураг
4 Ерөнхий төлөвлөгөөг тоон байдлаар хавсаргах /CD/
Загвар зургийн бүрдэл
1 Нүүр хуудас /Батлагдах/
2 Байршлын схем
3 Орчны тойм /Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах/
4 Тайлбар бичиг, төлөвлөлтийн санаа
5 Ерөнхий төлөвлөгөө /Батлагдах/
6 Хөдөлгөөний схем
7 Тохижилтын зураглал
8 Харагдах байдал
9 Байгуулалтууд
10 Огтлолууд
11 Нүүр тал, өнгөний шийдэл, хаягийн зураглал /Батлагдах/
 1. Загвар зургийн бүрдлийн ерөнхий шаардлага татаж авах
 2. .dwg формат-аар татаж авах
 3. Үлгэрчилсэн загвар A3.pdf формат-аар татаж авах
 4. Үлгэрчилсэн загвар A3.pdf формат-аар татаж авах
 5. Үлгэрчилсэн загвар A3.pdf формат-аар татаж авах
 6. Үлгэрчилсэн загвар A4.pdf формат-аар татаж авах
 7. Үлгэрчилсэн загвар A4.pdf формат-аар татаж авах
 8. Байгаль орчны үлгэрчилсэн загвар A4.pdf формат-аар татаж авах
 9. Байгаль орчны үлгэрчилсэн загвар A4.pdf формат-аар татаж авах
 10. Архитекторуудын хариуцсан дүүргүүд
 11. Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдэг MNS 6736 : 2018 стандартын хамрах хүрээнд дагаж мөрдөнө. СТАНДАРТ ТАТАЖ АВАХ
 12. Загвар зураг төслийн судалгаанд ашиглах хот төлөвлөлтийн суурь мэдээллийн бааз

  https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=af451e37291945a4bc6cc954d6515470&extent=11845534.5144%2C6076986.3815%2C11905155.3964%2C6112491.3812%2C102100

Загвар зургийн бүрдэл, стандарт хангасан зураг төслийг өөрсдийн хүсэлтээр манай газартай холбогдон сайтад байршуулж болно.

ЖИЧ: НЗД-ын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin