Авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар олгох, загвар зураг батлах

Ажлын нэрБүрдүүлэх материал
ДААЛГАВАР ОЛГОХХуулийн этгээдийн албан бичиг /хөрөнгийн эх үүсвэр, хэрэгжүүлэх хугацааг тусгах/
Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ 
Захирамж, шийдвэр /хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар авто зам барих тохиолдолд НАЗХГ-тай зөвшилцсөн баримт ирүүлэх/ 
Төлөвлөж буй авто зам, замын байгууламжийн схем зураг /ts.tumen-od@uda.ub.gov.mn цахим хаяг болон CD-ээр ирүүлнэ/ 
Газрын одоогийн байдлын фото зураг /сүүлийн 14 хоногийн байдлаар/ 
Нийт хуудасны тоо 
ЗАГВАР ЗУРАГ БАТЛАХБатлагдсан авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар /хуулбар/
Зураг төсөл зохиогч байгууллагын тусгай зөвшөөрөл /хуулбар/ 
Нүүр хуудас /захиалагч зөвшөөрсөн байх/ 
Трассын байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөө /НАЗХГазар, НГАлбатай зөвшилцсөн байх/ 
Бусад /архитектур орон зайн төлөвлөлт, газар зохион байгуулалт, хөндлөн болон дагуу огтлол, харагдах байдал/ 
Нийт хуудасны тоо 

Анхаарах зүйлс: Албан бичигт авто зам, замын байгууламжийг барих хөрөнгийн эх үүсвэр, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, ашиглагчийн нэрийг тусгах шаардлагатай. Авто зам, замын байгууламжийг шинэчлэх, өргөтгөх бол тухайн байгууламжид чанар аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулж хавсралтаар ирүүлэх. Материалын бүрдэл, загвар зураг нь зөрчилтэй бол хүсэлтийг он сар өдөр, шалтгааныг тодорхой бичиж буцаах бөгөөд хуулбарыг хадгална.