Авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар олгох, загвар зураг батлах

Авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар олгох, загвар зураг батлах

Ажлын нэр Бүрдүүлэх материал
ДААЛГАВАР ОЛГОХ Хуулийн этгээдийн албан бичиг /хөрөнгийн эх үүсвэр, хэрэгжүүлэх хугацааг тусгах/
Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ
Захирамж, шийдвэр /хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар авто зам барих тохиолдолд АЗХГ-тай зөвшилцсөн баримт ирүүлэх/
Төлөвлөж буй авто зам, замын байгууламжийн схем зураг /ts.tumen-od@mpa.ub.gov.mn цахим хаяг болон CD-ээр ирүүлнэ/
Газрын одоогийн байдлын фото зураг /сүүлийн 14 хоногийн байдлаар/
ЗАГВАР ЗУРАГ БАТЛАХ Батлагдсан авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар /хуулбар/
Зураг төсөл зохиогч байгууллагын тусгай зөвшөөрөл /хуулбар/
Нүүр худас /захиалагч зөвшөөрсөн байх/
Трассын байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөө /АЗХГазар, НГЗБАлбатай зөвшилцсөн байх/
Бусад /архитектур орон зайн төлөвлөлт, газар зохион байгуулалт, хөндлөн болон дагуу огтлол, харагдах байдал/
Дээрх материалыг /ts.tumen-od@uda.ub.gov.mn/ цахим хаяг болон CD-ээр ирүүлнэ

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.