Category Archives: Бүтэц зохион байгуулалт

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, нийслэлийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн.

Дотоод хяналт, хуулийн хэлтэс

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, салбарын эрх зүйн орчинг сайжруулах санал гаргах, хот байгуулалтын үйл.

Хэсэгчилсэн төлөвлөлтийн хэлтэс

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх байршлыг тодорхойлох, хэсэгчилсэн төлөвлөлт, барилгажилтын төсөл боловсруулах, ашиглалтын.

Хот төлөвлөлтийн хэлтэс

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, нийслэлийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн.

Захиргаа, Санхүүгийн хэлтэс

Төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийг хангах, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг тайлагнах, хүний нөөц, төсөв, санхүүгийн үйл.

Ерөнхий Архитекторын ажлын алба

Нийслэлийн Ерөнхий архитекторын хууль, дүрмээр хүлээсэн эрх, үүргийн хүрээнд хот байгуулалтын үйл ажиллагааг төрөөс баримтлах.