Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн загвар зураг батлах

д/д Бүрдүүлэх материал
1 Гадна зар сурталчилгаа байрлуулах үндэслэл            
2 Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн загвар зураг
3 Гадна зар сурталчилгаа байрлуулах газрын зураг, солбилцлын цэг /CD-нд хуулбарлах/
  Загвар зургийн бүрдэл
1 Нүүр хуудас /Батлагдах/
2 Гадна зар сурталчилгаа байрлуулсан ерөнхий төлөвлөгөө /Батлагдах/
3 Ерөнхий төлөвлөгөөний түлхүүр байгуулалтууд, зай хэмжээ
4 Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн байгуулалт, хэсэглэл
5 Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн зургийн эвлүүлэг, харагдах байдал

Жич: Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам” 9/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 4.1 дүгээр зүйлд заасан материалын бүрдлийн дагуу хүлээн авна.