Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 33-р хурлаас гарсан санал

Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/ ийн 33 дугаар хурлын жагсаалт /2023.09.07/

Мэндчилгээ

Иргэдтэй хийх уулзалтын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 32-р хурлаас гарсан санал

Хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ /2018 он 12 сар/

Газрын нийт албан хаагчдын 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн үнэлгээ

Авто замын трасс дагуу аялал жуулчлалын зориулалтаар эрх олгосон 55 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага байна

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.10.15-2018.10.19/

Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр баригдаж байгаа, баригдсан барилга байгууламжид хяналт шалгалт хийлээ