Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 33-р хурлаас гарсан санал

Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/ ийн 33 дугаар хурлын жагсаалт /2023.09.07/

Мэндчилгээ

Иргэдтэй хийх уулзалтын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 32-р хурлаас гарсан санал

Шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /2019 он 1 сар/

Албан хаагчдын Дотоод сургалт, семинарт хамрагдсан байдал

Хүн амын нягтралыг хориглох бүсийг тогтоолоо

“Цахим алхалт-2021” аян дүнгээ нэгтгэн шилдэг алхагчид тодорлоо