Нийтийн эдэлбэрийн газрыг иргэн, хуулийн эдтгээдийн хөрөнгөөр тохижуулах, ашиглах, хамгаалах хүсэлтийг шийдвэрлэх

Нийтийн эдэлбэрийн газрыг иргэн, хуулийн эдтгээдийн хөрөнгөөр тохижуулах, ашиглах, хамгаалах хүсэлтийг шийдвэрлэх

Бүрдүүлэх материал
1 Тохижилт хийх үндэслэл, зориулалт, газрын байршил хэмжээ
2 Хийгдэх тохижилтын ажлын төлөвлөгөө
3 Санхүүгийн  эх үүсвэрийн  мэдээлэл;
4 Одоогийн байдлын судалгаа
5 Нийт хуудасны тоо

 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны “Нийтийн эдэлбэр газрыг дахин төлөвлөн байгуулах” 166 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 5.7 дугаар зүйлд заасан материалын бүрдлийн дагуу хүлээн авна.

 

 

ЖИЧ:НЗД-ын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin