Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 33-р хурлаас гарсан санал

Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/ ийн 33 дугаар хурлын жагсаалт /2023.09.07/

Мэндчилгээ

Иргэдтэй хийх уулзалтын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 32-р хурлаас гарсан санал

Нэг тэрбум мод аянд нэгдлээ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байнгын ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжууд /2018.8 сар/

Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн 26 дугаар хурал/2020.06.04/

Иргэн хуулийн этгээдийн санаачлагаар авто зогсоол төлөвлөх

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууцанд төсөл хэрэгжүүлэх эрх авсан “Цэнгэлдэх ОСНААК” ХХК-ний батламжийг гардуулав

Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2016 оны арга хэмжээний төлөвлөгөө

БАТЛАВ. НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА О.ОДБАЯР № Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хамтрах байгууллага Хамрагдах албан хаагчдын тоо Зарцуулагдах хөрөнгийн […]