Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 33-р хурлаас гарсан санал

Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/ ийн 33 дугаар хурлын жагсаалт /2023.09.07/

Мэндчилгээ

Иргэдтэй хийх уулзалтын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 32-р хурлаас гарсан санал

Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газар 2021 он

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх талбайг сонгох үлгэрчилсэн журам

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон иргэн, аж ахуй нэгжийн мэдээлэл /2023.02.01/

Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн 5 дугаар хурал/2020.02.14/

Гүүрэн гарц барихтай холбогдуулж 7 түр зам гаргана

Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2016 оны арга хэмжээний төлөвлөгөө

БАТЛАВ. НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА О.ОДБАЯР № Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хамтрах байгууллага Хамрагдах албан хаагчдын тоо Зарцуулагдах хөрөнгийн […]