Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 32-р хурлаас гарсан санал

MZH32_sanal