Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 33-р хурлаас гарсан санал

MZH33_sanal