Газрын батлагдсан орон тоо, ажлын байрны чиг үүрэг

Удирдлага 3
1 1 Газрын дарга 1.Улаанбаатар хотын хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, тодотгох, хэрэгжүүлэх, хянах үйл ажиллагааг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нэгтгэн зохион байгуулах;

2.Хотын өсөлт, хот байгуулалтыг газар, орон зай, эдийн засгийн төлөвлөлтөөр зохицуулагч байгууллага байх;

3.Газрын үйл ажиллагааг төлөвшүүлэх, цаашдын хөгжлийн суурийг тавих;

4.Ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, тодотгох, хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчинг сайжруулахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад оролцох.

2 2 Орлогч дарга 1.Улаанбаатар хотын хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, тодотгох, хэрэгжүүлэх, хяналт тавихад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх;

2.Улаанбаатар хотын хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөг үндэслэн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, дахин хөгжүүлэх төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг нийслэлийн хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулах;

3.Хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн сан, архивын тогтолцоо бүрдүүлэх үйл ажиллагааг тогмолжуулах;

4.Иргэдийн оролцоот төлөвлөлтийг төлөвшүүлэх;

5.Ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, тодотгох, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих эрх зүйн орчинг сайжруулахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад оролцох.

3 3 Орлогч дарга 1.Улаанбаатар хотын хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, тодотгох, хэрэгжүүлэх, хяналт тавихад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх;

2.Хотын дэд бүтцийг түлхүү хөгжүүлэх;

3.Барилгын чанар, аюулгүй байдал болон барилга угсралтын ажилд хяналт тавих;

4.Хот байгуулалтын эрх зүйн орчинг сайжруулах;

5.Газрын хөгжлийн орчин бүрдүүлэх;

6.Засгийн газрын хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд санал өгөх, биелэлтийг хангах төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох, хэрэгжүүлэх; УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Нийслэлийн тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, Засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлж биелэлтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр гаргах .

Нэг. Ерөнхий архитекторын ажлын алба Монгол Улсын хууль, дүрэмд заагдсан Нийслэлийн Ерөнхий архитекторын эрх, үүргийн дагуу үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр, хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, Төрөөс барилга хот байгуулалт, газрын харилцаа, дэд бүтцийн асуудлаар гаргасан хууль тогтоомж, нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтод нийцүүлэн хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлагаар хангаж ажиллах.
4. 1. Албаны дарга 1. Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрэмд заагдсан Нийслэлийн Ерөнхий архитекторын эрх, үүргийн дагуу үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх;

2. Монгол улсын Засгийн газраас хот байгуулалт, газрын харилцаа, дэд бүтцийн асуудлаар гаргасан хууль, тогтоомжийг Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх ажлыг Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, түүнд тулгуурласан үе шатны төсөл, төлөвлөгөө, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөөг үндэслэн зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах;

3.Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод Улаанбаатар хотын хөгжлийн стратеги бодлоготой уялдуулан нийслэлийн хэмжээнд хот байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх ажлуудыг нэгтгэн боловсруулж барилгажилт, архитектур төлөвлөлтийн асуудлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулах;

4.Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн чиг хандлага баримт бичигт тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шинээр боловсруулах төлөвлөгөөнд санал өгөх, батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавьж ажиллах.

5. 2. Ахлах мэргэжилтэн 1.Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрэмд заагдсан Нийслэлийн Ерөнхий архитекторын эрх, үүргийн дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

2.Монгол улсын Засгийн газраас хот байгуулалт, газрын харилцаа, дэд бүтцийн асуудлаар гаргасан хууль, тогтоомжийг Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх ажлыг Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, түүнд тулгуурласан үе шатны төсөл, төлөвлөгөө, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөөг үндэслэн зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах;

3.Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтод Улаанбаатар хотын хөгжлийн стратеги бодлоготой уялдуулан нийслэлийн хэмжээнд хот байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх ажлуудыг нэгтгэн боловсруулж барилгажилт, архитектур төлөвлөлтийн асуудлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулах;

4.Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн чиг хандлага баримт бичигт тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шинээр боловсруулах төлөвлөгөөнд санал өгөх, батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах.

6. 3. Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын нарийн бичиг 1.Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын дүрмийн дагуу төлөвлөгөөг боловсруулах, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хурлыг зохион байгуулах;

2.Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хянах, батлуулах ажлыг зохион байгуулах, албаны дарга болон газрын даргаар хурлын шийдвэрийг танилцуулах баталгаажуулах, мэдээлэх;

3.Эрхэлсэн ажлын хүрээн холбогдох хууль, тогтоомж, норм ба дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллаж хот байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бодлогын баримт бичиг, хууль, норм ба стандартуудыг боловсронгуй болгох ажилд санал өгч ажиллах.

7. 4. Хот байгуулалтын үйл ажиллагааны хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 1.Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичигт тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах;

2.Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтод нийслэлийн хэмжээнд хот байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх ажлуудад оролцож ажиллах;

3.Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөөг үндэслэн боловсруулсан төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг нийслэлийн хэмжээнд хангуулах ажилд хяналт тавьж ажиллах;

4.Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр холбогдох хууль, тогтоомж, норм ба дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллаж, хот байгуулалт, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бодлогын баримт бичиг, хууль, норм ба стандартуудыг боловсронгуй болгох ажилд санал өгч ажиллах.

8. 5. Норм норматив хариуцсан мэргэжилтэн 1.Барилга хот байгуулалт, газрын харилцаа, дэд бүтцийн асуудлаар гаргасан хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, түүнд тулгуурласан үе шатны төсөл, төлөвлөгөө, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөөг үндэслэн боловсруулсан төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг Нийслэлийн хэмжээнд хангуулах ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах;

2.Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шинээр боловсруулах төлөвлөгөөнд норм нормативт холбогдолтой санал өгөх, батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах;

3.Хот байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай стандарт, норм дүрмийг санал боловсруулах;

4.Иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагуудыг норм нормативт холбогдох мэдээллээр хангаж ажиллах.

9. 6. Хот байгуулалтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн 1. Төрөөс барилга хот байгуулалт, газрын харилцаа, дэд бүтцийн асуудлаар гаргасан хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, түүнд тулгуурласан үе шатны төсөл, төлөвлөгөө, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөөг үндэслэн боловсруулсан төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг нийслэлийн хэмжээнд хангуулах ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих;

2.МУ-ын Засгийн газар, НЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтод Улаанбаатар хотын хөгжлийн стратеги бодлоготой уялдуулан нийслэлийн хэмжээнд хот байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх ажлуудыг нэгтгэн боловсруулж барилгажилт, хот төлөвлөлтийн асуудлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих;

3.Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн чиг хандлага баримт бичигт тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шинээр боловсруулах төлөвлөгөөнд санал өгөх, батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих.

10. 7. Хот төлөвлөлт, бүсчлэл хариуцсан мэргэжилтэн 1. “Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;

2.Нийслэлийн Засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулах ажлыг зохион байгуулах, захиалагчийн хяналт тавих;

3.Ерөнхий архитекторын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлэхэд байгууллагын бусад алба хэлтсүүдтэй мэргэжлийн чиглэлээр хамтран ажиллах;

4.Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа хийх, зургийн даалгавар, төсөл, хөтөлбөр боловсруулах ажилд оролцох;

5.Нийслэлийн Засаг Дарга Засгийн газрын сайдуудтай байгуулсан санамж бичгийн биелэлтийг гаргаж, ажлын үр дүнг дээшлүүлэх;

6.Хот төлөвлөлт, бүсчлэлийн чиглэлээр холбогдох хууль, тогтоомж, норм ба дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллаж хот байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бодлогын баримт бичиг, хууль, норм ба стандартуудыг боловсронгуй болгох ажилд санал өгч ажиллах.

11. 8. Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 1. “Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын хэрэгжилтийг хангуулах;

2.Нийслэлийн Засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан хот төлөвлөлтийн ажлуудад мэргэжлийн чиглэлээрээ оролцож ажиллах;

3.Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулахад шаардлагатай эдийн засгийн тооцоо, судалгаа хийх, зургийн даалгавар, төсөл, хөтөлбөр боловсруулах ажилд оролцох;

4.Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг гаргаж, үр дүнг тооцох;

5.Эрхэлсэн ажлын хүрээн холбогдох хууль, тогтоомж, норм ба дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллаж хот байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бодлогын баримт бичиг, хууль, норм ба стандартуудыг боловсронгуй болгох ажилд санал өгч ажиллах.

12. 9. Хот байгуулалтын кадастр хариуцсан мэргэжилтэн 1. “Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын хэрэгжилтийг хангуулах;

2.Нийслэлийн Засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан зураг төсөл, судалгааны ажил боловсруулах;

3.Хот байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай стандартуудыг боловсруулах;

4.Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж, батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл, хот байгуулалтын төсөл хөтөлбөрийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд оруулах;

5. Нийслэлийн Засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан хариуцсан ажлыг зохион байгуулах;

6.Албаны ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах.

13. 10 Техник эдийн засгийн үндэслэл хариуцсан мэргэжилтэн 1.Хот байгуулалтын хуульд заасан Улаанбаатар хотын ерөнхий архитекторын эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2.Нийслэлийн хэмжээнд хот байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын даалгавар боловсруулах, санал өгч хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах ажлыг зохион байгуулах;

3.Нийслэлийн Засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан хариуцсан ажлыг зохион байгуулах;

4.Албаны ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах;

5.Хариуцсан ажлын хүрээн холбогдох хууль, тогтоомж, норм ба дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллаж хот байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бодлогын баримт бичиг, хууль, норм ба стандартуудыг боловсронгуй болгох ажилд санал өгч ажиллах.

14. 11 Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын бэлтгэл ажил хариуцсан мэргэжилтэн 1.Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын өмнөх үйл явцыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажлыг хангах, хурлын даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, хурлын хэвийн үйл ажиллагааг хангах бүх талын нөхцөл боломж бүрдүүлэх;

2.Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд оруулж хэлэлцүүлэх асуудлуудыг холбогдох алба, хэлтсийн хэлэлцүүлэх материалыг цаг хугацаанд нь бэлтгүүлэх;

3.Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалтыг алба, хэлтсүүдээс нэгтгэн авч батлуулан хурлын гишүүдэд хүргүүлэх;

4.Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах үүднээс батлагдсан хурлын товыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд мэдээлэх.

15. 12 Хот тохижилтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 1.Нийслэл Улаанбаатар хотод Улс нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх, хийгдэж байгаа тохижилт, ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын зурагт санал өгөх, батлагдсан зураг төслийг хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавьж ажиллах;

2.Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтод хот байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх ажлуудын архитектур төлөвлөлт, тохижилтын асуудлыг нэгтгэн зохион байгуулж хэрэгжүүлж ажиллах;

3.“Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын дагуу шинээр боловсруулах тохижилтын ажлын зурагт санал өгөх, батлагдсан зураг төслийг хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавьж ажиллах;

4.Эрхэлсэн ажлын хүрээн холбогдох хууль, тогтоомж, норм ба дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллаж хот байгуулалт тохижилтын ажилд санал өгч ажиллах.

16. 13 Дэд бүтцийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 1.“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны чиг хандлага”–д тусгагдсан дэд бүтцийн төлөвлөлтийг хариуцан, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

2.Нийслэлийн Засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан дэд бүтцийн төлөвлөлтийн ажлыг зохион байгуулах;

3.Хариуцсан ажлын хүрээн холбогдох хууль, тогтоомж, норм ба дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллаж хот байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бодлогын баримт бичиг, хууль, норм ба стандартуудыг боловсронгуй болгох ажилд санал өгч ажиллах;

4.Албаны ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах;

5.Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа болон батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн үндэслэл, төсөл хөтөлбөрийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн талаар иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах.

17. 14 Хот дахин хөгжүүлэлтийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 1.Хот суурин газрын дахин төлөвлөлтийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх хэрэгжүүлэх ажил үйлчилгээг тусгуулах, хэрэгжүүлэх, ажилд хяналт тавих;

2.Иргэдийн оролцоотойгоор гэр хороололд дахин төлөвлөлт хийж, айл өрхүүдийг төвлөрсөн болон бие даасан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангаж, тохилог амины орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, зохион байгуулалтад хяналт тавьж ажиллах;

3.Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудын газрын эрхийг бүртгэлжүүлж, иргэдийнх нь оролцоотойгоор дахин төлөвлөлт хийж барилгажуулах ажилд хяналт тавьж ажиллах;

4.Монгол улсын засгийн газрын хөтөлбөр, Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллын нөхцөлийг сайжруулах, орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан иргэд оршин суугчдын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавьж ажиллах.

Хоёр. Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Газрын мониторинг, дотоод хяналт шалгалт, төрийн албан хэрэг хөтлөлт, үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, нэгдмэл байдал, сахилга дэг журам, хариуцлага, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, дотоод ажил, хүний нөөц, төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, албан хаагчдад төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, төрийн үйлчилгээг ил тод нээлттэй хүргэх.
18. 1 Хэлтсийн дарга 1.Байгууллагын хөгжлийн асуудал, хэтийн төлөвлөгөөг боловсруулж, зохих журмын дагуу батлуулж, мөрдүүлэх;

2.Газрын эрх зүйн, санхүүгийн, хүний нөөцийн бодлого, хэрэгжилтийн зохицуулалтыг хангаж ажиллах;

3.Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлтийг гаргах, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулах;

4.Газрын дүрэм, хөдөлмөрийн дотоод журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах;

5.Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр болон Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, тухайн жилийн нийгэм, эдийн засгийн зорилт, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн тайлан мэдээг холбогдох хэлтсээр тогтоосон хугацаанд гаргуулж, нэгтгэлийг хариуцан гүйцэтгэж, Газрын даргад танилцуулж, холбогдох байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх;

6.Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэнд хяналт тавьж, үр дүнг тайлагнаж ажиллах;

7.Хот байгуулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой хөтөлбөр, төсөл, шийдвэрийн заалтыг холбогдох ажлын нэгжүүдэд хувиарлан биелэлтийн явцад хяналт тавьж, үр дүнг мэдээлэх;

8.Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэлтсийн дарга нартай шууд харьцаж, төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг нэгтгэн Газрын даргад танилцуулах;

9.Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хангах, дотоод эрх зүйн актуудыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

10.Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр өгөгдсөн үүргийн биелэлтийг гаргуулж, гүйцэтгэлийг хангаж ажиллах;

11.Цаг үеийн шинж чанартай байгууллагын дотоод зохион байгуулалтын ажлыг хариуцан хэрэгжүүлж ажиллах;

12.Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтыг холбогдох хууль дүрэм, журмын дагуу мөрдүүлж, эд хөрөнгийн тооллого, бүртгэлийг хийж, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллах;

13.Дотоод ажил, хүний нөөцийн асуудлыг судалж, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хүний нөөцийг чадваржуулах талаар Хүний хөгжлийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

14.Авлигатай тэмцэх хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хуулийн дагуу авах, тайлагнах, хяналт тавих;

15.Хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах.

19. 2 Ахлах мэргэжилтэн 1.“Хүний нөөцийн хөгжил” хөтөлбөр боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүнг тооцох;

2.Төрийн албан хаагчийн бичиг баримтыг зохих журмын дагуу бүрдүүлэх, баяжилтыг тухай бүр хийж, хүний нөөцийн холбогдолтой судалгаа гаргах;

3.Газрын хэмжээнд дагаж мөрдөх “Дотоод журам” болон бусад дүрэм, журмыг мөрдүүлэх, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг чанд сахиулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

4.Газрын даргын тушаалыг боловсруулан, санал авах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, Авлигатай тэмцэх хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах;

5.Нэгжийн менежер, албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх ажлыг зохион байгуулах;

6.Захиргааны зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, тэмдэглэл хөтлөх, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, тайлагнаж ажиллах;

7.Албан хаагчдыг шагнал урамшуулалд тодорхойлох ажлыг зохион байгуулах, холбогдох байгууллагад уламжлах;

8.Хэлтсийн албан хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

20. 3. Дотоод хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн 1.Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах ажлын тусгайлсан төлөвлөгөө боловсруулан батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

2.Газрын зорилт, чиг үүрэг, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол, шийдвэр, эрх зүйн актуудын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нэгтгэн дүгнэж тайлагнах;

3.Нийслэлийн Аудитын газар, Дотоод Аудитын алба, Авлигатай тэмцэх газар, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын зөвлөмжийн дагуу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

4.Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд иргэд олон нийтийн оролцоог хангах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах ажлыг зохион байгуулах;

5.Газрын архив болон өргөдөл, гомдол, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих.

21. 4. Ахлах нягтлан бодогч 1.Байгууллагын хөрөнгө, түүний эх үүсвэр болон үйлдвэрлэл, ажил үйлчилгээний санхүүгийн үр дүн, өр авлага, мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөний талаар нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж тайлан тэнцэл гаргах;

2.Байгууллагын тухайн жилийн санхүүгийн төлөвлөгөө хийх, улирал, хагас, бүтэн жилийн балансыг гаргаж холбогдох байгууллагуудад тайлагнаж ажиллах;

3.Байгууллагын үр дүнгийн гэрээний мөнгөн тооцоог гаргаж гэрээнд тусгуулах;

4.Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөж шаардлагатай эдийн засгийн тооцоо хийх;

5.Байгууллагын ажилтнууд ажлын байрны тодорхойлолтоор хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн орчинг бүрдүүлж, санхүүжилттэй холбогдсон санал боловсруулах, холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх ажлыг биечлэн хариуцах.

22. 5. Тооцооны нягтлан бодогч 1.Эд хариуцагчийн эргэлтийн ба эргэлтийн бус хөрөнгийн тайланг сар бүр хянаж баталгаажуулах;

2.Байгууллагын жилийн санхүүгийн тайлан балансыг гаргахад холбогдох мэдээллээр хангах;

3.Байгууллагын албан хаагчдын цалинтай холбоотой бүх тооцоог хийх;

4.Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн даатгал болон хүн амын орлогын албан татварын тооцоо хийх.

23. 6. Газрын үйл ажиллагааны мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн 1.Газрын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй бодлогын баримт бичиг, төсөл хөтөлбөр нь хамаарал бүхий хууль, дүрэм, журмын хүрээнд хэрэгжиж, зорилго, зорилтдоо хүрч буй эсэхэд үнэлгээ хийх;

2.Албаны болон хэлтсүүдийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хагас, бүтэн жилийн үйл ажиллагааны тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн, сайжруулах талаар санал боловсруулан тусгуулах;

3.Газрын шалгуур үзүүлэлтийг хяналтанд авч хууль дүрэм, журамд нийцүүлэн шинэчлэн баяжуулах талаар санал санаачлага гарган мониторинг хийж, тайлагнах;

4.Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн, түүнээс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулж, биелэлтийг тооцон ажиллах;

5.Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн тухайн оны зорилтод туссан ажлын төлөвлөгөөг гарган, хэрэгжилтийг хангуулж, үнэлгээ хийн биелэлтийг тайлагнах. Албаны болон хэлтсүүдийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хагас, бүтэн жилийн үйл ажиллагааны тайланд хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийх.

24. 7. Биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 1.Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн холбогдох заалтын биелэлтийг нэгтгэн гаргах;

2.“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргах;

3.Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг нэгтгэн гаргах;

4.Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн биелэлтийг гаргаж, үр дүнг тооцох;

5.Салбарын яамдын Сайдтай нийслэлийн Засаг даргын байгуулсан Санамж бичигт тусгагдсан хот байгуулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой заалтын биелэлтийг гаргах;

6.Байгууллагын сар бүрийн үйл ажиллагааны мэдээ гаргах, Удирдлагын зөвлөлийн хурлын төлөвлөгөө авч, үүрэг даалгаварын биелэлтийг гарган холбогдох газарт хүргүүлж, тайлагнаж байх.

25. 8. Гүйцэтгэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 1.Өөрөө удирдах ёсны болон нутгийн захиргааны байгууллагын тогтоол, шийдвэрийн гүйцэтгэлийг гаргаж, үр дүнг нэгтгэх;

2.Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хот байгуулалтын холбогдох заалтын хэрэгжилтийн гүйцэтгэл, үр дүнг нэгтгэн тайлагнах;

3.Тухайн жилийн нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хот байгуулалтын үйл ажиллагааны холбогдох заалтын гүйцэтгэлийг нэгтгэн гаргаж тайлагнах;

4. Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, гүйцэтгэл, тайланг нэгтгэн боловсруулах;

5.Иргэдтэй хийх уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангаж, хурлын тэмдэглэл хөтөлж, үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлийг гаргах.

26. 9. Газрын даргын шуурхай ажил хариуцсан зохион байгуулагч 1. Албан ёсны уулзалт, яриа, хэлэлцээрийг цэгцтэй чанд зохион байгуулах;

2. Газрын даргын ажлын байрны тав тух, зохион байгуулалт, бэлэн байдлыг хангаж ажиллах;

3. Иргэдийг цагийн хуваарийн дагуу хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах;

4. Байгууллага аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгч, иргэдийн ирсэн зорилгыг тодруулж, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй холбож өгөх, шаардлагатай бол холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамт даргатай уулзуулж асуудлыг шийдвэрлүүлэх.

27. 10. Бичиг хэргийн ажилтан 1.Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын дагуу явуулах;

2.Албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр шинээр гарсан дүрэм, журмын дагуу баримт бичиг зохион бүрдүүлэх, байгууллагын хэмжээнд мөрдөж ажиллах;

3.Албан хэргийг хөтлөх, бүрдүүлэх, архивлах, хадгалах, хугацаанд нь шийдвэрлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;

4.Байгууллагын хэмжээнд албан хэрэг хөтлөлтийн талаар сургалт явуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллах;

5.Бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавьж, хэвлэмэл хуудсыг хариуцан ажиллах.

28. 11. Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн 1.“Иргэдэд үйлчлэх төв”-өөр болон иргэдээс ирж буй гомдлыг цахимаар хүлээн авч холбогдох хэлтэст шилжүүлж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих;

2.Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын дагуу явуулах, албан хэргийн зохион байгуулалт, хөтлөх, бүрдүүлэх, архивлах, хадгалах, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;

3.Төрийн үйлчилгээний лавлагаа мэдээллийн бааз www.ub1234.mn, өргөдөл гомдлын нэгдсэн сан www.smartcity.mn цахим хуудсанд ирсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх.

29. 12. Эд хариуцагч 1.Байгууллагын эд хогшил /үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгө/-д зохих журмын дагуу бүртгэл хөтлөн хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих;

2.Эвдэрсэн алдагдсан эд хөрөнгийг холбогдох эздээр нь төлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3.Эд хөрөнгийн тооллогыг хагас, бүтэн жилээр хийж, үр дүнг Захиргааны зөвлөлийн хуралд тайлагнах;

4.Байгууллагын хэрэгцээний эд хөрөнгөнд карт хөтлөх.

30. 13. Механикч ажилтан 1.Газрын хараат бус байдал, хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх;

2.Газрын дотоод үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх авто тээврийн хэрэгслийг жолоодох, хэмжилт хийх багаж, тоног төхөөрөмжийг зөөж, суурилуулах, хадгалах хамгаалалтад хяналт тавих ажиллагааг зохицуулах;

3.Албан хэрэгцээнд авто машинаар саадгүй үйлчлэх, хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах;

4. Засвар үйлчилгээ, аюулгүй ажиллагааг хангах;

5.Албан хэрэгцээнд явах бүрт замын хуудсыг бөглөн гарын үсгээр баталгаажуулан дараа сарын эхний өдөр тооцооны нягтлан бодогчтой шатахууны тооцоо болон бусад тооцоог хийх

Гурав. Хот төлөвлөлтийн хэлтэс Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг, түүнд тулгуурласан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, нийслэлийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
31. 1. Хэлтсийн дарга 1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтод туссан барилга, хот байгуулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлагаар хангах;

2.Барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулах, загвар зураг батлуулах, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих ажлыг удирдлагаар хангах;

3.Тохижилт, реклам чимэглэлийг хот төлөвлөлтөд нийцүүлэн шийдэл гаргах, гудамж талбай, үндэсний архитектур, түүхэн дурсгалт барилга байгууламжийн өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг удирдлагаар хангах;

4. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга байгууламж барих зөвшөөрөл авах иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг нэг цэгийн үйлчилгээгээр хүлээн авч, шийдвэрлүүлэх ажлыг удирдлагаар хангах;

5. Хот төлөвлөлтөд нийцүүлэн тохижилт, гудамжны дэлгээсийн төлөвлөлтийг батлах.

32. 2. Ахлах мэргэжилтэн /Архитектор/ 1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтод туссан барилга, хот байгуулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2.Барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулах, загвар зураг батлах, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;

3.Тохижилт, реклам чимэглэлийг хот төлөвлөлтөд нийцүүлэн, уран сайхны шийдэл гаргах, гудамж талбай, үндэсний архитектур, түүхэн дурсгалт барилга байгууламжийн өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах;

4.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга байгууламж барих зөвшөөрөл авах иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг нэг цэгийн үйлчилгээгээр хүлээн авч, шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

5.Хот, төлөвлөлтөд нийцүүлэн тохижилт, гудамжны дэлгээсний төлөвлөлтийг батлах ажлыг зохион байгуулах.

33. 3. Архитектор 1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтод туссан барилга, хот байгуулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

2.Барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулах, загвар зураг батлуулах, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих ажлыг гүйцэтгэх;

3.Тохижилт, реклам чимэглэлийг хот төлөвлөлтөд нийцүүлэн шийдэл гаргах, гудамж талбай, үндэсний архитектур, түүхэн дурсгалт барилга байгууламжийн өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг гүйцэтгэх;

4.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга байгууламж барих зөвшөөрөл авах иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг нэг цэгийн үйлчилгээгээр хүлээн авч, шийдвэрлэх;

5.Хот төлөвлөлтөд нийцүүлэн тохижилт, гудамжны дэлгээсийн төлөвлөлтийг зөвшөөрөлцөж хяналт тавих.

34. 4. Газар зохион байгуулагч 1.Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтод Улаанбаатар хотын хөгжлийн стратеги бодлогыг хэрэгжүүлэх;

2.Барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулах, эх загвар зураг батлах, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;

3.Тохижилт, реклам чимэглэлийг хот төлөвлөлтөд нийцүүлэн, уран сайхны шийдэл гаргах, гудамж талбай, үндэсний архитектур, түүхэн дурсгалт барилга байгууламжийн өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах;

4.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга байгууламж барих зөвшөөрөл авах иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг нэг цэгийн үйлчилгээгээр хүлээн авч, шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

5.Хот, төлөвлөлтөд нийцүүлэн тохижилт, гудамжны дэлгээсний төлөвлөлтийг батлах.

Дөрөв. Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс Нийслэлийн удирдлага болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг хот байгуулалтын мэдээллээр хангах, удирдлагын шатдамжлагыг багасгахад туслах мэдээллийн системийг байгуулах, мэдээлэл солилцооны технологийг боловсронгуй болгох замаар мэдээлэл технологийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх.
35. 1. Хэлтсийн дарга 1.“Монгол улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр”-ийн дагуу орон зайн мэдээллийг бий болгож, түүнийг солилцож хэрэглэх үндсэн нөхцлийг бүрдүүлсэн бодлого, стандарт, байгууллагуудын хамтын ажиллагаа болон технологийн олон талт үйл ажиллагааны цогцыг бүрдүүлсэн нийслэлд орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулах;

2.Нийслэлийн хөгжлийн стратегийн удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгон бэхжүүлэх, нийслэлийн хөгжлийн өнөөгийн явцыг үнэлж, дүгнэх, тайлагнах, хянах, хөгжлийн хэтийн болон ойрын зорилтыг оновчтой төлөвлөх үйл ажиллагаанд туслах мэдээллийн системийг байгуулах;

3.Xот байгуулалтын мэдээллийн сангийн мэдээллийг бүрдүүлэх, мэдээллийн сангийн үндсэн бүрдүүлэгч, хэрэглэгч, ашиглагч байгууллагуудыг мэдээллээр хангах, төрийн байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэхэд шаардлагатай үнэн зөв мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах, мэдээлэл солилцооны технологийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх програм хангамжийг судлах;

4.Мэдээллийн үйлчилгээ болон үйл ажиллагааны орлогоор байгууллагын орлогын тодорхой хувийг бүрдүүлэх.

36. 2. Ахлах мэргэжилтэн 1.Улаанбаатар хотын хаягжуулалтын асуудлыг хариуцах, хаягийн загвар зургийг батлуулах;

2.Хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг хянах, төлөвлөгдсөн барилга, байгууламж, тухайн жилд хийгдсэн барилгын чанарын дүгнэлт зэргийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, судалгаа, статистик тоон мэдээ гаргах, тайлагнах, бүрдүүлэлтийг хянах;

3.Орон зайн мэдээллийн сангийн өгөгдөл мэдээг стандартын дагуу бүрдүүлсэн эсэхийг шалгах, статистик мэдээ гаргах;

4.Хот байгуулалтын мэдээллийн санг хэрэглэгч, ашиглагч байгууллагатай хамтран ажиллах, тоон мэдээ, мэдээллийг солилцох;

5.Улаанбаатар хотын барилга, байгууламжид хаяг дугаар олгох, барилгын мэдээллийн санг 155 өгөгдлөөр хөтөлж, тооллого бүртгэл явуулж холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах;

6.Хот байгуулалтын мэдээллийн санг хэрэглэгч, ашиглагч байгууллагуудад газарзүйн мэдээллийн системийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах;

7.Нэгдсэн үйлчилгээний төвөөр үзүүлж байгаа хэлтсийн үйлчилгээнд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх;

8.Хэлтсийн дотоод ажлыг хариуцах, удирдан зохион байгуулах.

37. 3. Геодезийн инженер 1.Улсын нэгдсэн санд байр зүйн зургийн тоон мэдээллийг шилжүүлэх;

2.Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийн актыг хянаж, хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх; Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдах барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газарт зөв шилжүүлсэн байдалд геодезийн хэмжилтээр шалгах; хот байгуулалтын үеийн геодезийн хэмжилт явуулах;

3.Байр зүйн тоон зургийг стандартын дагуу хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх, баяжуулах;

4.Баянгол, Сонгинохайрхан, Багахангай дүүргүүдийн байр зүйн тоон AutoCAD зургийг ArcGIS форматад хөрвүүлэх.

38. 4. Мэдээллийн сангийн мэргэжилтэн 1.Байгаль орчны, нийгмийн дэд бүтцийн, засаг захиргааны нэгжийн хуваарийн, авто зам, талбайн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, шинэчлэн баяжуулах;

2.Хот байгуулалтын мэдээллийн санг бүрдүүлэгч, хэрэглэгч албан байгууллагатай хамтран ажиллах, тоон мэдээ мэдээллээ солилцох, сургалт зохион байгуулах;

3.Орон зайн мэдээллийн сангийн өгөгдлийг ашиглан сэдэвчилсэн зураг бэлтгэж иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагыг хангах;

4.Орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулах, мэдээллийн сангийн удирдлага зохион байгуулалтыг сайжруулах арга хэмжээний хүрээнд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч талуудтай хамтран ажиллах.

39. 5. Системийн инженер Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах /MNS ISO/IEC 27001:2009/-ыг мөрдөж ажиллах;

1.Байгууллагын дотоод сүлжээний нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтыг хийж, сүлжээнд албан хаагчдын нэвтрэх эрх, хандах түвшинг тогтоох;

2.Сүлжээнд учирч болох гадаад дотоодын халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, интернетийн урсгалыг хянах, тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллах;

3.Домайн болон бусад серверүүдийн хэвийн ажиллагаа, дотоод гадаад сүлжээ, гадаад дотоодын учирч болох халдлагааас урьдчилан сэргийлэх;

4.Төрийн байгууллагын мэдээллийн сан: www.ub1234.mn, www.ihat.ulaanbaatar.mn,www.edoc.ub.gov.mn,www.data.ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд албан хаагчдын бүртгэлийг шинэчлэх, өөрчлөлтийг хийх.

40. 6. Программист 1.Хот байгуулалтын мэдээллийн менежментийн системийн хэвийн ажиллагааг хангах;

2.Ажлын хэрэгцээнд шаардлагатай програм хангамжийг боловсруулах;

3.Цахим архив үүсгэх;

4.Хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн мэдээ мэдээллийг ачааллах.

Тав.Барилга байгууламжийн хяналтын хэлтэс Нийслэл, Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, дахин хөгжүүлэх төсөл, дэд бүтцийн хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, барилга, байгууламжийн угсралт, их засварын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгох, барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих.
41. 1. Хэлтсийн дарга 1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн тухайн жилийн зорилт болон хот байгуулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

2.Барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих, ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах;

3.Барилгажилтын мэдээ, мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, иргэдийг нээлттэй мэдээллээр хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

4.Хот байгуулалт, газрын харилцаа, барилгажилтын зөрчлийг арилгах талаар албан шаардлага гаргах;

5.Хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах.

42. 2. Ахлах мэргэжилтэн 1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн тухайн жилийн зорилт болон хот байгуулалтын төсөл хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан ажлын хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

2.Барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих, ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах;

3.Барилгажилтын мэдээ, мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, иргэдийг нээлттэй мэдээллээр хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

4.Хот байгуулалт, газрын харилцаа, барилгажилтын зөрчлийг арилгах талаар албан шаардлага гаргах;

5. Хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах.

43. 3. Хяналтын Архитектор 1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн тухайн жилийн зорилт болон хот байгуулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;

2.Барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих, ашиглалтад оруулах;

3.Барилгажилтын мэдээ, мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, иргэдийг нээлттэй мэдээллээр хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

4.Хот байгуулалт, газрын харилцаа, барилгажилтын зөрчлийг арилгах талаар албан шаардлага гаргах.

44. 4. Мэргэжилтэн /Комиссын нарийн бичиг/ 1.Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хотхон, хороолол, дэд бүтэц, дахин хөгжүүлэх төслүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах;

2.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлэх;

3.Хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах.

45. 5. Барилгын хяналтын инженер 1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн тухайн жилийн зорилт болон хот байгуулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;

2.Барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих, ашиглалтад оруулах;

3.Барилгажилтын мэдээ, мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, иргэдийг нээлттэй мэдээллээр хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

4.Хот байгуулалт, газрын харилцаа, барилгажилтын зөрчлийг арилгах талаар албан шаардлага гаргах.

46. 6. Газрын кадастр, геодезийн хяналтын инженер 1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн тухайн жилийн зорилт болон хот байгуулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

2.Барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих, ашиглалтад оруулах;

3.Барилгажилтын мэдээ, мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, иргэдийг нээлттэй мэдээллээр хангах;

4.Хот байгуулалт, газрын харилцаа, барилгажилтын зөрчлийг арилгах талаар албан шаардлага гаргахУлаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн чиглэлээр тусгасан ажлуудад геодези, кадастрын хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах, ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд холбогдох хууль, норм дүрэм, стандарт, эрх зүйн актын заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавих, зөвшөөрөл олгох шийдвэр гаргах.

47. 7. Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын инженер 1.Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан хотхон, хороолол, дэд бүтэц, дахин хөгжүүлэх төслийн талаар дэвшүүлсэн асуудлуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

2. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;

3. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн угсралт, их засварын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, зөвшөөрөл олгох, ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, албаны мэдээллийн сан бүрдүүлэх.

48. 12 Дулааны хяналтын инженер 1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн тухайн жилийн зорилт болон дэд бүтцийн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;

2.Барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих, ашиглалтад оруулах;

3.Барилгын дэд бүтцийн талаарх мэдээ, мэдээллийг мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, иргэдийг нээлттэй мэдээллээр хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

4.Дэд бүтцийн чиглэлээр гарсан зөрчлийг арилгах талаар албан шаардлага гаргах.

49. 13 Цахилгааны хяналтын инженер 1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн тухайн жилийн зорилт болон хот байгуулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

2.Барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих, ашиглалтад оруулах;

3.Барилгажилтын мэдээ, мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, иргэдийг нээлттэй мэдээллээр хангах;

4. Хот байгуулалт, газрын харилцаа, барилгажилтын зөрчлийг арилгах талаар албан шаардлага гаргах.

50. 14 Холбоо, дохиоллын инженер 1.Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан хотхон, хороолол, дэд бүтэц, дахин хөгжүүлэх төслийн талаар дэвшүүлсэн асуудлуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

2.Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;

3.Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн угсралт, их засварын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, зөвшөөрөл олгох, ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, албаны мэдээллийн сан бүрдүүлэх.

51. 15 Барилга, замын машины инженер 1.Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан хотхон, хороолол, дэд бүтэц, дахин хөгжүүлэх төслийн талаар дэвшүүлсэн асуудлуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

2.Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн чиглэлээр тусгасан ажлуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;

3.Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, цахилгаан шатны угсралт, их засварын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, зөвшөөрөл олгох, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх.

52. 16 Нефть, хий шингэрүүлсэн түлшний инженер 1.Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан хотхон, хороолол, дэд бүтэц, дахин хөгжүүлэх төслийн талаар дэвшүүлсэн асуудлуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

2.Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн чиглэлээр тусгасан ажлуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;

3.Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламжийн угсралт, их засварын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, зөвшөөрөл олгох, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, албаны мэдээллийн сан бүрдүүлэх.

Зургаа. Барилгын чанар аюулгүй байдлын хэлтэс Өмчийн хэлбэрийг үл харгалзан барилга, байгууламжийг паспортжуулах, тэдгээрийн чанар, насжилтыг тодорхойлох, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварт хянан баталгаажуулалт хийх, эрсдэлтэй объектуудын зориулалтыг өөрчлөх, хүчитгэх эсхүл буулгах санал гаргах, барилга байгууламж бүрт хувийн хэрэг хөтөлж, гэрчилгээ олгон нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгох ажлыг хариуцан зохион байгуулах.
53. 1. Хэлтсийн дарга 1.Барилга, байгууламжийн чанар аюулгүй байдлын талаар судалгаа, мэдээлэл, танилцуулга бэлдэх;

2.Барилга, байгууламжийн чанар насжилтыг тодорхойлох зорилгоор үзлэг, тооллого явуулж, паспортжуулах ажлыг зохион байгуулах;

3.Газар хөдлөлтөнд эрсдэлтэй обьектуудын зориулалтыг өөрчлөх, хүчитгэх, буулгах талаар дүгнэлт зөвлөмжийг хянаж баталгаажуулах;

4.Нийслэлийн засаг захиргааны болон гамшиг, эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан байгууллагуудтай хамтарч ажиллах;

5.Хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах;

6.Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлээс хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах.

54. 2. Ахлах мэргэжилтэн 1.Барилга, байгууламжийн чанар аюулгүй байдлын талаар судалгаа, мэдээлэл, танилцуулга бэлдэх;

2.Барилга, байгууламжийн чанар насжилтыг тодорхойлох зорилгоор үзлэг, тооллого явуулж, паспортжуулах ажлын зохион байгуулах;

3.Газар хөдлөлтөнд эрсдэлтэй обьектуудын зориулалтыг өөрчлөх, хүчитгэх, буулгах талаар дүгнэлт зөвлөмжийг хянаж баталгаажуулах ;

4.Нийслэлийн засаг захиргааны болон гамшиг, эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан байгууллагуудтай хамтарч ажиллах;

5.Барилгын суурь хөрсний инженер геологийн нөхцөлийг /хөрсний тогтоц, усны нөхцөл, хөлдөлт, суулт г.м/ эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар тодорхойлуулах, хамтарч ажиллах;

6.Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлээс хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах.

55. 3. Геофизикч инженер 1.Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангасан байдлаар хэрэгжүүлэхэд газрын удирдлагыг мэдээллээр хангах;

2.Барилга, байгууламжийн насжилтыг тодорхойлох, газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээ хийх;

3.Барилгын бүтээцийн суулт, хотойлт, хэв гажилтын шалтгааныг тогтоох, үл эвдэх сорилын /лазер тэгш ус/ багажаар хэмжилт хийх;

4.Барилгуудад үл эвдэх сорилын /profometer 630/ багажаар хэмжилт судалгаа хийх;

5.Барилгын суурь хөрсний инженер геологийн нөхцөлийг /хөрсний тогтоц, усны нөхцөл, хөлдөлт, суулт г.м/ эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар тодорхойлуулах, хамтарч ажиллах;

6.Зарим объектуудад Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Одон, Орон геофизикийн судалгааны хүрээлэнгийн саналыг үндэслэн GSR-24 загварын болон бусад багажаар чичирхийллийн хэмжилт, судалгаа хамтарч хийх.

56. 4. Барилгын инженер 1.Барилга, байгууламжид газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээ өгч, паспортжуулах, мэдээллийн санд бүртгэх;

2.Барилга, байгууламжийн чанар насжилтыг тодорхойлох зорилгоор үзлэг, хэмжилт судалгаа явуулах, үр дүнг боловсруулах;

3.Барилга байгууламжид инженерийн тооцоо шинжилгээ хийх;

4.Газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварын үнэлгээний тайланг боловсруулах, холбогдох БНбД болон хууль тогтоомж, стандартын дагуу барилга байгууламжид үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах;

5.Газар хөдлөлтөд эрсдэлтэй обьектуудын зориулалтыг өөрчлөх, хүчитгэх, буулгах талаар /дүгнэлт/ санал гаргах;

6.Барилга байгууламжийг газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх ажлын хүрээнд МУШУТИС болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах.

Долоо. Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтэс Улаанбаатар хотын хэмжээнд инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн шугам сүлжээний судалгаа, урьдчилсан тооцоо, төлөвлөлтийн төсөл боловсруулалтад хяналт тавих, төсвийн төсөлд санал оруулах, шийдэлд хяналт тавин, хэрэгжилтийг хангуулах.
57. 1 Хэлтсийн дарга 1.Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, зорилтод тусгагдсан инженерийн дэд бүтцийн чиглэлийн асуудлыг хэрэгжүүлэх;

2.“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” баримт бичигт тусгагдсан инженерийн дэд бүтцийн чиглэлийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх;

3.“Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх;

4.Байгууллага, хэлтсийн стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дэд бүтцийн хангамжийн чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх;

5.Хэлтсийн дарга нь хэлтсийн өдөр тутмын ажлыг шуурхай удирдлага, арга зүйгээр хангах, цаг үеийн ажлыг тухай бүр зохион байгуулан, үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавихаас гадна дараах эрх, үүрэгтэй ажиллах.

58. 2. Ахлах мэргэжилтэн /Дулааны инженер/ 1.Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, зорилтод тусгагдсан инженерийн дэд бүтцийн чиглэлийн асуудлуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2.“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” баримт бичигт тусгагдсан инженерийн дэд бүтцийн чиглэлийн асуудлуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3.“Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

4.Байгууллага, хэлтсийн стратеги зорилт, үйл ажиллагаанд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

5.Хэлтсийн өдөр тутмын болон цаг үеийн ажлыг тухай бүрт нь зохион байгуулан, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин, хэлтсийн тайлан, мэдээ, биелэлт гаргах ажлыг хариуцан арга зүй, зохион байгуулалтаар хангах.

59. 3. Геодезийн инженер 1.Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, зорилтод тусгагдсан инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний чиглэлийн асуудлыг хэрэгжүүлэх;

2.“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” баримт бичигт тусгагдсан инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний чиглэлийн асуудлуудыг хэрэгжүүлэх;

3.“Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх;

4.Байгууллага, хэлтсийн тухайн оны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх.

60. 4. Цахилгааны инженер 1.Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-д дэвшүүлсэн цахилгаан хангамжийн ажлуудын талаар тавьсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх;

2.“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага” баримт бичигт тусгагдсан дэд бүтцийн талаар дэвшүүлсэн бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх;

3.“Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан цахилгаан хангамжийн чиглэлийн арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

4.Байгууллага, хэлтсийн стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хэлтсийн чиг үүрэгтэй холбоотой үйл ажиллагааны заалт, ажлуудыг хэрэгжүүлэх.

61. 5. Дулааны инженер 1.Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, зорилтод тусгагдсан дулаан хангамжийн чиглэлийн асуудлуудыг хэрэгжүүлэх;

2.“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” баримт бичигт тусгагдсан дулаан хангамжийн чиглэлийн асуудлуудыг хэрэгжүүлэх;

3.“Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дулаан хангамжийн чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх;

4.Байгууллага, хэлтсийн тухайн оны стратеги зорилт, үйл ажиллагаанд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх.

62. 6. Холбооны инженер 1.Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, зорилтод тусгагдсан харилцаа холбооны чиглэлийн асуудлыг хэрэгжүүлэх;

2.“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” баримт бичигт тусгагдсан харилцаа холбооны чиглэлийн асуудлуудыг хэрэгжүүлэх;

3.“Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд харилцаа холбооны чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх;

4.Байгууллага, хэлтсийн тухайн оны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд харилцаа холбооны чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх.

63. 7. Усан хангамж, ариутгах татуургын инженер 1.Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, зорилтод тусгагдсан ус хангамж, ариутгах татуургын чиглэлийн асуудлуудыг боловсруулан хэрэгжүүлэх;

2.“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” баримт бичигт тусгагдсан ус хангамж, ариутгах татуургын чиглэлийн асуудлуудыг боловсруулан хэрэгжүүлэх;

3.“Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ус хангамж, ариутгах татуургын чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх;

4.Байгууллага, хэлтсийн тухайн оны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ус хангамж, ариутгах татуургын чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх.

64. 8. Төлөвлөлтийн эдийн засагч 1.Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-д тусгагдсан инженерийн дэд бүтцийн талаар дэвшүүлсэн бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн инженерийн дэд бүтцийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, хөрөнгө оруулалтын тооцоог хянах;

2.Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага баримт бичигт тусгагдсан инженерийн дэд бүтцийн талаар дэвшүүлсэн бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн эдийн засгийн тооцоог хянах;

3.“Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан инженерийн дэд бүтцийн чиглэлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр, техник, эдийн засгийн үндэслэл, инженерийн шугам сүлжээний эдийн засгийн тооцоо хянах;

4.Байгууллага, хэлтсийн тухайн оны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дэд бүтцийн хангамжийн чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх.

Найм. Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс Хотыг дахин хөгжүүлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, хот, суурин газрын барилгажсан хэсэгт ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжийг буулган шинээр барих, гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах, гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийг боловсруулах, хяналт тавьж батлуулах ажлыг зохион байгуулах.
65. 1. Хэлтсийн дарга 1.Дахин төлөвлөлтийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх;

2.Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган төлөвлөлт хийж шинээр барилгажуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих;

3.Иргэдийн оролцоотой гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах ажлын зураг төслийг хянах, батлах;

4.Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулж, орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх зураг төслийг хянах, батлах;

5.Газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтээр гэр хороололд барилга барих зөвшөөрөл олгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

6.Хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах.

66. 2. Ахлах мэргэжилтэн /архитектор/ 1.Дахин төлөвлөлтийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх;

2.Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган төлөвлөлт хийж шинээр барилгажуулах ажлыг зохион байгуулах;

3.Иргэдийн оролцоотой гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах ажлын зураг төслийг хянан нэгжийн удирдлагад танилцуулах;

4.Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулж, орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх зураг төслийг хянан нэгжийн удирдлагад танилцуулах;

5.Газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтээр гэр хороололд барилга барих зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулах.

67. 3. Архитектор 1.Дахин төлөвлөлтийн хот байгуулалт, барилгажилтын эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх;

2. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган төлөвлөлт хийж, шинээр барилгажуулах ажлыг журмын дагуу үе шаттайгаар гүйцэтгэх;

3. Иргэдийн оролцоотой гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах төлөвлөлтийн зураг төслийг хянаж, батлуулах;

4. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг хянан батлуулах;

5. Газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтээр гэр хороололд барилга барих зөвшөөрөл олгох, мэдээллийн сангийн жижүүрийн зураг хөтлөх.

68. 4. Газар зохион байгуулагч 1.Дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны газрын харилцааны эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх;

2.Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган төлөвлөлт хийж шинээр барилгажуулах ажлыг журмын дагуу үе шаттайгаар гүйцэтгэх;

3.Иргэдийн оролцоотой гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах ажлын газар зохион байгуулалтын зураг төслийг хянах;

4.Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулж, орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх газар зохион байгуулалтын зураг төслийг хянах;

5.Газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтээр гэр хороололд барилга барих зөвшөөрөл олгох, батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөг мэдээллийн санд бүртгэх.

Ес . Хуулийн хэлтэс Хот байгуулалтын салбарын эрх зүйн орчинг сайжруулах, хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд үүсэх эрх зүйн харилцааны асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах.
69. 1 Хэлтсийн дарга 1.Хот байгуулалтын бодлогын баримт бичиг, эрх зүйн орчинг сайжруулахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, оролцох санал өгөх;

2.Газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй акт, баримт бичгийн үндэслэл хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хууль эрх зүйн талаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллах;

3.Газрын үйл ажиллагаатай холбогдон үүсэн гарсан эрх зүйн маргааныг хууль эрх зүйн хүрээнд шийдвэрлэх ажиллагаанд нийслэлийн Засаг дарга болон байгууллагыг төлөөлөн оролцох;

4.Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрэм, журам боловсруулах үйл ажиллагаанд санал өгөх, боловсруулах;

5.Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах сурталчилах ажлыг зохион байгуулах;

6.Хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах.

70. 2. Ахлах мэргэжилтэн 1.Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрэм, журам боловсруулах үйл ажиллагаанд санал өгөх, боловсруулах;

2.Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурал, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн болон түүний Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх ажлын бэлтгэл хангах;

3.Газрын даргын захирамжлалын баримт бичигт кодификаци хийх ажлыг зохин байгуулах;

4.Хэлтсийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах ажлыг зохион байгуулж, хэлтсийн төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлтийг нэгтгэн гаргаж, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах.

71. 3. Хуулийн мэргэжилтэн 1.Газрын үйл ажиллагаатай холбогдон үүсэн гарсан эрх зүйн маргааныг хууль эрх зүйн хүрээнд шийдвэрлэх ажиллагаанд нийслэлийн Засаг дарга болон байгууллагыг төлөөлөн оролцох;

2.Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрэм, журам боловсруулах үйл ажиллагаанд санал өгөх, боловсруулах;

3.Газрын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлээр үүсч буй харилцаанд хууль эрх зүйн талаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг нийт албан хаагчдад өгч ажиллах;

4.Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт, бусад тайлан мэдээг үнэн зөв гаргах, ажлын үр дүнг тайлагнаж ажиллах.

72. 4. Гэрээний мэргэжилтэн 1.Хот байгуулалтын бодлогын баримт бичиг, эрх зүйн орчинг сайжруулахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, оролцох санал өгөх;

2.Хот байгуулалтын үйл ажиллагааны гэрээнд оролцогч субьектуудын харилцааг гэрээгээр зохицуулах;

3.Хот байгуулалтын үйл ажиллагааны харилцаанд орж байгаа субьектууд гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаа талаар хяналт тавьж, биелэлт гаргах, үр дүнг тооцох;

4.Гэрээний эрх зүйн харилцааны талаар сургалт явуулах;

5.Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт, бусад тайлан мэдээг үнэн зөв гаргах, ажлын үр дүнг тайлагнаж ажиллах.