Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2016 оны арга хэмжээний төлөвлөгөө

БАТЛАВ.

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА О.ОДБАЯР

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хамтрах байгууллага Хамрагдах албан хаагчдын тоо Зарцуулагдах хөрөнгийн хэмжээ
Нэг. Хүнийг хөгжүүлэх, сургалтын чиглэлээр:
1.1 Газрын албан хаагчдын мэдлэг мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхийг нь сайжруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулах

– Ёс зүйн дүрэм, Авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх болон хот байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр байгууллагад мөрдөгдөх эрх зүйн акт, журмаар

– Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн онол, арга зүй

– Бусад

II улирал Төрийн албаны институт, НАГ, бусад 137 албан хаагч 3.000.000 төгрөг
1.2 Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат олгох сургалт Тухай

бүр

Худалдан авах ажиллагааны газар 10 албан хаагч 2.000.000 төгрөг
1.3 Удирдлагын Академийн 1,5-2 жилийн захиалгат ангид суралцах сонгон шалгаруулалтанд тогтвор суурьшил, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчийг хамруулах, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх бололцоог олгох Захиалгын дагуу НЗДТГ — албан хаагч
1.4 Салбарын чиглэлээр доктор, магистрантурын сургалтанд албан хаагчдыг хамрагдах боломжоор хангах Захиалгын дагуу НЗДТГ 1-2 албан хаагч
1.5 Албан хаагчдыг мэргэшлийн зэрэг горилох болон сунгах сургалтанд суралцуулах Тухай

бүр

Барилгын хөгжлийн төв, Хууль зүйн үндэсний төв 8-10 албан хаагч
1.6 Албан хаагчдад хөрвөх чадвар эзэмшүүлэх Тухай бүр ЗСХ 100-137

Дүн

5.000.000 төгрөг

Хоёр. Ажиллаж, амьдрах нөхцөл бололцоо, нийгмийн асуудлын талаар:

Зорилт Хэрэгжүүлэх арга зам Хугацаа Зохион байгуулах хэлтэс Зарцуулагдах хөрөнгийн хэмжээ
2.1 Албан хаагчдын эрүүл мэндэд анхаарах Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах 2 сард 130 албан хаагч 13.000.000
2.2 Ажлын байр, ажиллах нөхцлийг сайжруулах Албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах тав тухтай орчинг бий болгохын тулд өрөө тасалгааны агааржуулалт, чийгшүүлэлт, гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээний чанарыг дээшлүүлэх, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тогтмол ЗСХ, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны ажлын хэсэг
2.3 Ажилтнуудын орон сууц, газар өмчлөлийн асуудлыг шийдвэрлэх Орон сууц болон амины орон сууцтай болоход дэмжлэг үзүүлэх Жилдээ Захиргааны

зөвлөл

2.4 Шагнал, урамшил Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, үр дүнгийн гэрээг үнэлэн олгох урамшил, тэмдэглэлт баяруудаар газрын ажилтнуудыг шагнаж урамшуулах:

-Төрийн дээд одон медаль 10-15 хүртэл албан хаагч

-Салбарын шагнал 15-20 хүртэл албан хаагч

жилдээ 35 албан хаагч 5.000.000 төгрөг
2.5 Биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах · Албан хаагчдын чөлөөт цагаар төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулж, тэднийг идэвхтэй оролцуулах.

/Спорт хамтлагийн жилийн ажлын төлөвлөгөө, батлагдсан удирдамжийн дагуу/

· Тойрон аялал зохион байгуулах

жилдээ 137 албан хаагч 12.775.000 төгрөг
2.6 Албан хаагчдад нийгэм ахуйн хөнгөлөлт үзүүлэх, тэтгэвэрт гарсан албан хаагчдад тэтгэмж олгох Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын

· 10.2.”б” өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг жилд хоёр удаа хүлээн авах 100 000 төгрөг

· 10.3. “б” Ажилтны 16 –гаас доош насны хүүхэд бүрт бэлэг авахад нь зориулж 15 000 төгрөг

· 10.3. “б” Шинэ жилийн баяраар гэр бүлд нь бэлэг авахад зориулж 25.000 төгрөг

· 10.2.”а” ажилтны гэр бүлд шинэ хүүхэд мэндэлсэн 1 хүртэл насны хүүхэд үрчилж авсан бол 100.000 төгрөг

жилдээ 7 ахмад

160 хүүхэд

137 албан хаагч

20 хүүхэд

1.400.000 төгрөг

2.400.000 төгрөг

3.425.000 төгрөг

2.000.000 төгрөг

2.7 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын

· 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дах заалтын дагуу эрхэлсэн ажлаа үр дүнтэй биелүүлж өндөр амжилт гаргасан болон газрын хэмжээнд чухал ач холбогдол бүхий төсөл, хөтөлбөр, томоохон хэмжээний судалгааны ажилд идэвхи санаачилгатай оролцсон ажилтныг Улсын баяр, Нийслэлийн өдөр, салбарын баярын өдрөөр 1 сарын үндсэн цалингаар урамшуулна.

· Үр дүнгийн гэрээний урамшуулал /хагас бүтэн жилээр/

Тэмдэглэлт баярын үеэр

2, 4 улиралд

60 албан хаагч

137 албан хаагч

15.000.000 төгрөг

90.000.000

төгрөг

Дүн

145.000.000
Нийт төсөвт өртөг

150.000.000

Зөвшөөрсөн: Орлогч дарга Ш.Уртнасан

Хянасан: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга Т.Буянжаргал

Боловсруулсан: Ахлах мэргэжилтэн Ч.Бадамханд