Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 33-р хурлаас гарсан санал

Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/ ийн 33 дугаар хурлын жагсаалт /2023.09.07/

Мэндчилгээ

Иргэдтэй хийх уулзалтын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 32-р хурлаас гарсан санал

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны гуравдугаар улирлын ажлын тайлан

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2022 оны 37-р хурлаас гарсан санал

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 5 дугаар хурлын шийдвэр /2018.02.21/

Нийслэлийн ажил өнгөрсөн долоо хоногт