Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 33-р хурлаас гарсан санал

Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/ ийн 33 дугаар хурлын жагсаалт /2023.09.07/

Мэндчилгээ

Иргэдтэй хийх уулзалтын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 32-р хурлаас гарсан санал

Хүн амын нягтаршил хэтэрсэн байршил

Барилга байгууламжийн норм,нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо батлах тухай

Барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ, санал дүгнэлт гаргаж, паспортжуулах ажил 2017 онд

Ногоон хөгжлийн бодлого батлах тухай

Налайх дүүргийн Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк