Барилга, байгууламжийн Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зургийн эргэлтийн цэгийн солбицол өөрчлүүлэх хүсэлт

Барилга, байгууламжийн Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зургийн эргэлтийн цэгийн солбицол өөрчлүүлэх хүсэлт

Бүрдүүлэх материал

1 Газрын эрхийн гэрчилгээ хуулбар
2 Газрын кадастр зургийн хуулбар
3 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, схем зургийн хуулбар
4 Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө хуулбар
5 Байр зүйн баталгаажсан зургийн хуулбар
6 Байр зүйн зургийн файл /CD-нд хуулбарлах/

Жич: Барилга байгууламжийн эргэлтийн цэгийн солбилцол өөрчлүүлэх хүсэлтийг ажлын 3 хоногт шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай бол Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэнэ.

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin