Гудамж, талбайд нэр өгөх, нэрэмжит болгох ажлыг зохион байгуулах

Гудамж, талбайд нэр өгөх, нэрэмжит болгох ажлыг зохион байгуулах

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1 Албан хүсэлт, өргөдөл
2 Гудамж, талбайг нэрлэх үндэслэл, намтар түүх
3 Дүүргийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэмдэглэл, дэмжсэн албан бичиг
4 Нэрлэхээр санал болгож буй гудамж, талбайн байршлын схем зураг, фото зураг
5 Гудамж, талбайн тохижилтын зураг төсөл, хөрөнгийн эх үүсвэрийн мэдээлэл
6 Гадаад нэрээр нэршүүлэх бол Төрийн хэлний зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн байх

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin