Дотоод хяналт, хуулийн хэлтэс

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, салбарын эрх зүйн орчинг сайжруулах санал гаргах, хот байгуулалтын үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн мэргэжил арга зүйгээр хангах, гэрээ байгуулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүгнэх, хууль хяналтын байгууллагад төлөөлөл хэрэгжүүлэн ажиллах.

Google+ Linkedin