Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, нийслэлийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төсөл хөтөлбөр, барилга байгууламж, авто зам, тохижилтын ажлын зөвшөөрлийг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.

Google+ Linkedin