Хот төлөвлөлтийн хэлтэс

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, нийслэлийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн иргэн, хуулийн этгээдийн барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.

Google+ Linkedin