Хот байгуулалтын инженерийн бэлтгэл, хяналтын хэлтэс

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн барих, буулгах ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгох, сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, барилгын инженерийн бэлтгэл ажлыг хангуулах урьдчилсан арга хэмжээг авах, зөвшөөрлийн хүрээнд барилга байгууламжийн ажилд хяналт тавих үйл ажиллагааг зохион байгуулах.

Google+ Linkedin