Мэдээлэл холбооны шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх

Мэдээлэл холбооны шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх

Шаардлагатай материал Тайлбар
1 Шугам сүлжээний ажлын иж бүрэн зураг
2 Техникийн нөхцөл МХС ТӨХК -аас олгосон.
3 UTM координатын системд гүйцэтгэсэн шугамын байгуулалтын зураг  ACAD файл цахим хэлбэрээр CD-ээр болон m.otgonbat@uda.ub.gov.mn хаягаар  ирүүлэх

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin