Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ /үерийн далан суваг, хөрсний ус/-ний трасс зөвшилцөх

Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ /үерийн далан суваг, хөрсний ус/-ний трасс зөвшилцөх

Шаардлагатай материал Тайлбар
1 Шугам сүлжээний ажлын иж бүрэн зураг
2 Техникийн нөхцөл ГУББГ -аас олгосон.
3 Геологийн дүгнэлт Эрх бүхий байгууллагаас хийсэн дүгнэлт
4 UTM координатын системд гүйцэтгэсэн шугамын байгуулалтын зураг  ACAD файл цахим хэлбэрээр CD-ээр болон b.tsolmon@uda.ub.gov.mn хаягаар  ирүүлэх

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin