Тэг тэнхлэгийн мэдээллийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

Тэг тэнхлэгийн мэдээллийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ Тайлбар
1 Барилга Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газар дээр байгуулсан тухай акт, хавсралтын хамт /эх хувь, CD/ Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээр зураг хийлгэнэ. Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжийн жагсаалтын www.mcud.gov.mn хаягаас авах боломжтой.
2 Газрын гэрчилгээ, эдэлбэр газрын кадастрын зургийн хуулбар Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх,
3 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, схем зураг хуулбар ХБХГ-аас олгосон даалгавар
4 Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний хуулбар ХБХГ-аас батаслсан ЕТ-ний зураг
5 Зай хэмжээний зургийн хуулбар Магадлал хийгдсэн ажлын зургийн ЕТ хэсгээс
6 Өндөржилтийн зургийн хуулбар Магадлал хийгдсэн ажлын зургийн ЕТ хэсгээс
1

Шугаман байгууламж /авто зам, инженерийн шугам сүлжээ/

Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газар дээр байгуулсан акт, хавсралтын хамт /эх хувь, CD/ Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээр зураг хийлгэнэ. Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжийн жагсаалтын www.mcud.gov.mn хаягаас авах боломжтой.
2 Захирамж, шийдвэр Тухайн ажлын НЗД-ын захирамж шийдвэр
3 Ажлын зургийн даалгаврын хуулбар Шугаман байгууламжийг хариуцагч байгууллага болон  ХБХГ-ын хамтран боловсруулсан ажлын даалгавар
4 Батлагдсан ажлын зургийн хуулбар /трассын зөвшилцсөн зураг хуулбар/ Шугаман байгууламжийг хариуцагч байгууллага болон  ХБХГ-ын хамтран баталсан трассын зураг
5 Трассын байгуулалтын зураг хуулбар Магадлал хийгдсэн ажлын зургийн трассын байгуулалт
6 Өндөржилтийн зургийн хуулбар Трассын дагуу суулгасан өндрийн сүлжээний цэгийн байгуулалт, хувийн хэрэг /Геодезийн гүйцэтгэгч/

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin