Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авах

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авах

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ

 

д/д Бүрдүүлэх материал Холбогдох байгууллага Тайлбар
1 Иргэний үнэмлэх Хүсэлт гаргагч иргэн Хуулбар
2 Иргэний өргөдөл Эх хувь
3 Хуулийн этгээдийн албан бичиг Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд Эх хувь
4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хуулбар
5 Газрын эрхийн гэрчилгээ Нийслэлийн Газрын зохион байгуулалтын алба /хүсэлт гаргагч/
6 Газрын кадастрын зураг
7 Газрын гэрээ
8 Газрын одоогийн байдлын фото зураг Хүсэлт гаргагч иргэн Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар
9 Газрын гэрээ дүгнэсэн акт Нийслэлийн Газрын зохион байгуулалтын алба /хүсэлт гаргагч/ Эх хувь
10 Орон сууцны хороолол дундах барилгажаагүй талбайд барилга барих тохиолдолд иргэн, хуулийн этгээдийн санал авах   /Санал авах хуудас татаж авах/
11 Гэр хороололын газар дахь нэгж талбарт барилга барих үйл ажиллагаанд иргэн, хуулийн этгээдийн санал авах   /Санал авах хуудас татаж авах/

 

  ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАЙРШИЛД БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ

/ХОТ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХЭЛТЭС/

д/д Бүрдүүлэх материал Холбогдох байгууллага Тайлбар
1 Иргэний үнэмлэх Хүсэлт гаргагч иргэн Хуулбар
2 Иргэний өргөдөл Эх хувь
3 Хуулийн этгээдийн албан бичиг Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд Эх хувь
4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хуулбар
5 Газрын эрхийн гэрчилгээ Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба /хүсэлт гаргагч/
6 Газрын кадастрын зураг
7 Газрын гэрээ
8 Газрын одоогийн байдлын фото зураг Хүсэлт гаргагч иргэн Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар
9 Газрын гэрээ дүгнэсэн акт Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба /хүсэлт гаргагч/ Эх хувь
10 Хөрш залгаа иргэдийн санал www.uda.ub.gov.mn цахим хуудасны “Үйлчилгээ” цэсэнд байршуулсан загварын дагуу авна. /Санал авах хуудас татаж авах

 

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ

д/д Бүрдүүлэх материал Холбогдох байгууллага Тайлбар
1 Иргэний үнэмлэх Хүсэлт гаргагч иргэн Хуулбар
2 Иргэний өргөдөл Эх хувь
3 Хуулийн этгээдийн албан бичиг Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд Эх хувь
4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хуулбар
5 Газрын эрхийн гэрчилгээ Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба /хүсэлт гаргагч/
6 Газрын кадастрын зураг
7 Газрын гэрээ
8 Газрын одоогийн байдлын фото зураг Хүсэлт гаргагч иргэн Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар
9 Газрын гэрээ дүгнэсэн акт Холбогдох тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа /хүсэлт гаргагч/ Эх хувь
10 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ Байгаль орчны яам Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 

                Жич: НИТХ-ын 2014 оны 5/14 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу хөрш залгаа иргэдээс санал авах мөн самбар байршуулсан тохиолдолд бүрдүүлэх материал заавал хавсралтаар авна. Барилга байгууламж барих хүсэлтийг хуульд заасны дагуу итгэмжлэгчээр дамжуулан шийдвэрлүүлж болох бөгөөд итгэмжлэлээ баталгаажуулан ирүүлэх шаардлагатай. 

             НЗД-ын 2017 оны А/606 дугаар “Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

               Бүрдүүлэх материалын бүрдэл, үнэлгээ хийхэд зөрчил гарсан бол барилга, байгууламж барих хүсэлтийг он сар өдөр, шалтгааныг тодорхой бичиж буцаах бөгөөд хуулбарыг хадгална. Батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар өөрчлүүлэх хүсэлтийг журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

Google+ Linkedin