Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2016 оны арга хэмжээний төлөвлөгөө

БАТЛАВ. НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА О.ОДБАЯР № Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хамтрах байгууллага Хамрагдах албан хаагчдын тоо Зарцуулагдах хөрөнгийн […]