Гадна тохижилтын ажлын загвар зураг батлах

д/д Бүрдүүлэх материал
1 Батлагдсан тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар
2 Тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгаврын схем зураг
3 Загвар зураг
4 Ерөнхий төлөвлөгөөг тоон байдлаар хавсаргах /CD/

Загвар зургийн бүрдэл

1 Нүүр хуудас /Батлагдах/
2 Тайлбар бичиг
3 Байршлын схем, орчны тойм
4 Одоогийн байдлын фото зураг
5 Одоогийн байдлын судалгаа
6 Ерөнхий төлөвлөгөө /Батлагдах/
7 Хөдөлгөөний схем
8 Авто, явган зам, зогсоол
9 Ногоон байгууламж
10 Тоглоомын талбай, амрах талбай, спортын талбай
11 Гэрэлтүүлгийн байгуулалт
12 Харагдах байдал /Төлөвлөлтийн орчинд эвлүүлсэн зураглал/

Анхаарах зүйл: Зураг төслийн тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагын цахим хуудаснаас шалгах /http://www.barilga.gov.mn/

Загвар зургийн батлагдах хуудасны стандартыг шалгах

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.