Category Archives: Хот байгуулалтын мэдээллийн сан

Орон зайн мэдээллийн системд суурилсан Нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн цахим хуудсууд шинээр нэвтрүүллээ

Орон зайн мэдээллийн системд суурилсан Нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн цахим хуудсууд шинээр нэвтрүүллээ

Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс нь: Байгуулллагын үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэрийг Нийслэлийн дундын мэдээллийн сангийн өгөгдөлийг бүрдүүлэн.