Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт болзошгүй гамшиг тохиолдох үед нүүлгэн шилжүүлэх байршлыг танилцуулж байна

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт болзошгүй гамшиг тохиолдох үед нүүлгэн шилжүүлэх байршлыг танилцуулж байна

Нийслэл Улаанбаатар хотын гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх, иргэд, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нүүлгэн шилжүүлэх талбай-31, түр цугларах талбай-111 байршилд гарган талбайн хэмжээ, эзэмших, ашиглах зориулалтыг нарийвчлан тогтоосон. Үүнийг дүүрэг бүрээр дэлгэрэнгүйгээр хүргэж байна.

Google+ Linkedin