Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 33-р хурлаас гарсан санал

Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/ ийн 33 дугаар хурлын жагсаалт /2023.09.07/

Мэндчилгээ

Иргэдтэй хийх уулзалтын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 32-р хурлаас гарсан санал

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байнгын ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжууд /2020.04 сар/

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /2020 он 12 сар/

Нийслэлийн ажил өнгөрсөн долоо хоногт

Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээг мэдээллийн санд бүртгэх журам

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2019.01.16-ны өдрийн хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлийн I, II дахь хэсгийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө