СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУЛГЫН ХУУДАС

Тус газраас иргэдэд өдөр тутамдаа үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг тодорхойлох, сайжруулах зорилгоор энэхүү судалгааг авч байна.
Та доорх холбоосоор орж бидний судалгаанд хамрагдана уу.

https://docs.google.com/forms/d/15lWFcXfirXpBh8_KEOBURE66BKFYNbzLfgrVy1zko0Q/edit

Хот байгуулалт, хөгжлийн газар
Сэтгэл ханамжийн байдлыг судлах судалгааны баг.