Ерөнхий Архитекторын ажлын алба

Нийслэлийн Ерөнхий архитекторын хууль, дүрмээр хүлээсэн эрх, үүргийн хүрээнд хот байгуулалтын үйл ажиллагааг төрөөс баримтлах бодлого, хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцүүлэх, тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах, хот байгуулалтын баримт бичигт захиалагчийн хяналт тавих, нэгдсэн удирдлагаар хангах.

Google+ Linkedin