Захиргаа, Санхүүгийн хэлтэс

Төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийг хангах, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг тайлагнах, хүний нөөц, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үйл ажиллагаанд мониторинг хийх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу хөтлөх, төрийн үйлчилгээг ил тод нээлттэй хүргэх ажлыг зохион байгуулах.

Google+ Linkedin