Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгох, сунгах, өөрчлөлт оруулах

baz