Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2019 он/

Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2019 он/

Огноо Тушаалын дугаар Товч утга
1 2019.01.08 А/01 Хэвлэмэл хуудас устгах тухай
2 2019.01.09 А/02 Мэдүүлэг гаргах албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай
3 2019.01.18 A/03 Тэтгэмж олгох тухай
4 2019.01.23 А/04 Тэтгэмж олгох тухай
5 2019.01.25 А/05 Хөрөнгө гаргах тухай
6 2019.01.28 А/06 Тэтгэмж олгох тухай
7  2019.01.31 А/07 Тэтгэмж олгох тухай
8  2019.01.31  А/08 Жагсаалт батлах тухай
9  2019.02.04 А/09 Спорт хамтлаг байгуулах тухай
10  2019.02.04 А/10 Өмч хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай
11  2019.02.04 А/11 Галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
12  2019.02.04 А/12 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажлын хэсэг байгуулах тухай
13  2019.02.04  А/13 Сэтгэл ханамжийн байдлыг судлах судалгааны баг байгуулах тухай
14  2019.02.11 А/14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
15  2019.02.11 А/15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
16 2019.02.11 А/16 Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө батлах тухай
17  2019.02.26 А/17 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай
18 2019.03.01 A/18 “Барилга хот байгуулалт, түр орон байраар хангах алба”-ны орон тооны бус штабын бүрэлдэхүүнийг
19 2019.03.01 A/19 Ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай
20 2019.03.04 A/20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
21 2019.03.06 A/21 Тэтгэмж олгох тухай
22 2019.04.16 А/22 Орон тоо батлах тухай
23 2019.05.01 А/23 Байгууллагад хэрэглэгдэж буй тэмдэг, дардсыг тэмдэгжүүлж, хадгалах тухай
24 2019.05.01 А/24 Хариуцлагатай ажилтан томилох тухай
25 2019.05.01 А/25 Комиссын дүгнэлт баталгаажуулах барилга байгууламжийн жагсаалт батлах тухай
26 2019.05.03 А/26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
27 2019. 05.03 А/27 Хөрөнгө гаргах тухай
28  2019.05.06 А/28 Хөрөнгө гаргах тухай
29  2019.05.07 А/29 Тэтгэмж олгох тухай
30  2019.05.08 А/30 Хөрөнгө гаргах тухай
31 2019.05.08 А/31 Хөрөнгө гаргах тухай
32  2019.05.08 А/32 Худалдан авах ажиллагааны сургалтад суралцуулах тухай
33 2019.05.15  А/33 Хэвлэмэл хуудас, үнэт цаасыг хүчингүйд тооцож устгах тухай
34 2019.05.15 А/34 Улсын үзлэгт бэлтгэх комисс байгуулах тухай
35 2019.05.21 А/35 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай
36 2019.05.27 A/36 Хөрөнгө гаргах тухай
37 2019.05.27 A/37 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
38 2019.05.27 А/38 Нэгжүүдийн дүрэм батлах тухай
39 2019.05.27 A/39 Ёс зүйн дотоод дүрэм батлах тухай
40 2019.05.27 A/40 Ёс зүйн зөвлөл байгуулж, журам батлах тухай
41 2019.05.27 A/41 Захиргааны зөвлөл байгуулах тухай
42 2019.05.27 A/42 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай
43 2019.05.27 A/43 Архивийн дүрэм батлах тухай
44 2019.05.30 A/44 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
45 2019.05.30 A/45 Хөрөнгө бүртгэлд оруулах тухай
46 2019.06.04 A/46 Тэтгэмж олгох тухай
47 2019.06.04 A/47 Хөрөнгө гаргах тухай
48 2019.06.04 A/48 Ажлын даалгаврын загвар батлах тухай
49 2019.06.06 A/49 Хөрөнгө гаргах тухай
50 2019.06.06 A/50 Хөрөнгө гаргах тухай
51 2019.06.12 A/51 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай
52 2019.06.21 А/52 Орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай
53 2019.06.21 А/53 Тооллогын комисс байгуулах тухай
54 2019.06.24 А/54 Тэтгэмж олгох тухай
55 2019.06.26 А/55 Хөрөнгө гаргах тухай
56 2019.06.28 А/56 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
57 2019.07.02 А/57 Хариуцлагатай ажилтан томилох тухай
58 2019.07.05 А/58 Жагсаалт батлах тухай
59 2019.07.08 А/59 Төрийн албан хаагчдад мөнгөн урамшуулал олгох тухай
60 2019.07.10 А/60 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн батлах тухай
61 2019.07.26 А/61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
62 2019.08.12 А/62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
63 2019.08.29 А/63 Хөрөнгө гаргах тухай
64 2019.08.29 А/64 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай
65 2019.09.05 А/65 Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай
66 2019.09.09 А/66 Орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай
67 2019.09.16 А/67 Ажил эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
68 2019.09.24 А/68 Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
69 2019.09.25 А/69 Хариуцлагатай ажилтан томилох тухай
70 2019.09.26 А/70 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
71 2019.10.14 А/71 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай
72 2019.10.15 А/72 Хөрөнгө гаргах тухай
73 2019.10.16 А/73 Орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай
742019.10.29А/74Төрийн албан хаагчдад мөнгөн урамшуулал олгох тухай
752019.10.29А/75Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай
762019.11.05А/76Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
772019.11.18А/77Хүчингүй болгосон хэвлэмэл хуудсыг устгах тухай
782019.11.20A/78Хөрөнгө гаргах тухай
792019.11.29А/79Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай
802019.12.09А/80Ажлын хэсэг байгуулах тухай
812019.12.09А/81Ажлын хэсэг байгуулах тухай
82 2019.12.09 А/82Үнэлгээний баг байгуулах тухай
83 2019.12.18 А/83Шинжээч томилох тухай
84 2019.12.18А/84Хөрөнгө гаргах тухай
85
86 2019.12.20А/86Төрийн албан хаагчдад мөнгөн урамшуулал олгох тухай
87 2019.12.23 А/87 Хөрөнгө гаргах тухай
88 2019.12.23 А/88Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай
89 2019.12.25 А/89Тооллогын комисс байгуулах тухай
90 2019.12.25 А/90Ахмадын зөвлөл байгуулах тухай
91 2019.12.30 А/91Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай

Google+ Linkedin