Хэсэгчилсэн төлөвлөлтийн хэлтэс

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх байршлыг тодорхойлох, хэсэгчилсэн төлөвлөлт, барилгажилтын төсөл боловсруулах, ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааг зохион байгуулах.

Google+ Linkedin