Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс

Хот байгуулалтын кадастрыг эрхлэх ажлын хүрээнд байрзүйн зураг, орон зайн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, иргэн, хуулийн этгээдэд хот байгуулалтын мэдээллээр үйлчлэх, хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн удирдлага зохион байгуулалт, хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааг хангах, хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг шинэчлэх, гудамж талбайг нэршүүлэх, нэрэмжит болгох, барилга байгууламжид хаяг, дугаар олгох ажлыг зохион байгуулах.

Google+ Linkedin