Барилгад хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх

Барилгад хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Тайлбар

1

Шинэ барилгад /барилга барих зөвшөөрөл авсан байх/

Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./

2

Барилга, байгууламжийн байр зүйн зураг

Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах

3

Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар

Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх

4

Улсын комиссын актын хуулбар

2020 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрөөс хойш улсын комиссын ажилласан тохиолдолд

5

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаасан байх

1

Хуучин барилгад

Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./

2

Барилга, байгууламжийн байр зүйн зураг

Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах

3

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

Эсвэл өмч, хувьчлалын тогтоол, шийдвэрийн хуулбар авчрах

4

Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар

Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх

5

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаасан байх

1

Зуслангийн барилгад

Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./

2

Барилгын байр зүйн зураг

Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах

3

Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар

Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх

4

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаасан байх

1

Дахин тодорхойлолт олгох

Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./

2

Газрын гэрчилгээ, кадастрын зургийн хуулбар

Эсвэл хаяг дугаар авч байсан албан бичгийн хуулбар

3

Улсын комиссын актын хуулбар

2020 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрөөс хойш улсын комиссын ажилласан тохиолдолд

4

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт /14120төгрөг/

Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах

Жич: Шинээр барилга барихдаа хуучин барилгыг нурааж барьсан тохиолдолд Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолын 7 дугаар зүйлийн 7.6-д заасны дагуу хуучин барилгын үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ хүчингүй болгосон /хувийн хэрэг хаалгах/ тухай Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын даргын тушаалыг хавсаргана.

Өргөдлийн маяг татаж авах бол ЭНД ДАР

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin