Дулаан хангамжийн шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх

dulaan