Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2018 он/

Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2018 он/

Тушаалын
дугаар
Товч утга Нэмэлт тайлбар Огноо
1 А/01 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай   2018.01.05
2 А/02 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай   2018.01.02
3 А/03 Сэтгэл ханамжийн байдлыг судлах судалгааны баг байгуулах тухай   2018.01.12
4 А/04 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажлын хэсэг байгуулах тухай   2018.01.02
5 А/05 Галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай   2018.01.02
6 А/06 Өмч хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай   2018.01.02
7 А/07 Спорт хамтлаг байгуулах тухай   2018.01.16
8 А/08 Хэвлэмэл хуудас устгах тухай   2018.01.16
9 А/09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай   2018.01.19
10 А/10  Хөрөнгө гаргах тухай   2018.02.05
11 А/11 Уралдаан зохион байгуулах тухай   2018.02.15
12 А/12 Комиссын бүрэлдэхүүн томилох тухай   2018.02.15
13 А/13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай   2018.02.15
14 А/14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   2018.02.20
15 А/15 Тэтгэмж олгох тухай   2018.02.28
16 А/16 Б.Оюунтуяад тэтгэмж олгох тухай   2018.03.05
17 А/17 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   2018.03.07
18 А/18 Хөрөнгө гаргах тухай   2018.03.20
19 А/19 Тэтгэмж олгох тухай   2018.03.22
20 А/20 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай   2018.03.27
21 А/21 Тэтгэмж олгох тухай   2018.04.10
22 А/22 Шилжин явах цомын төлөөх тэмцээнд оролцох тухай   2018.04.13
23 А/23 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай   2018.04.13
24 А/24 Тэтгэмж олгох тухай   2018.04.16
25 А/25 Дардас тэмдэгжүүлж, хадгалах тухай   2018.04.18
26 А/26 Тэтгэмж олгох тухай   2018.04.23
27 А/27 М.Отгонбатыг сургалтанд суралцуулах тухай   2018.05.03 
28 А/28  Сургалт зохион байгуулах тухай   2018.05.07
29 А/29 Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан хөрөнгө гаргах тухай   2018.05.09
30 А/30 Хөрөнгө гаргах тухай   2018.05.11
31 А/31 Гэрчилгээ хэвлүүлэх тухай   2018.05.14
32 А/32 А.Золжаргалыг сургалтанд суралцуулах тухай   2018.05.21
33 А/33 Тэтгэмж олгох тухай   2018.05.22
34 А/34 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   2018.05.22
35 A/35 Тэтгэмж олгох тухай   2018.05.28
36 А/36 Нууцын зэрэглэлийн тэмдэглэгээний дардас хийлгэх тухай   2018.06.07
37 А/37 Г.Содбилэгт тэтгэмж олгох тухай   2018.06.18
38 А/38 Сургалт зохион байгуулах тухай   2018.06.18
39 А/39 Тэтгэмж олгох тухай   2018.06.25
40 А/40 Тооллогын комисс байгуулах тухай   2018.06.25
41 А/41 Тэтгэмж олгох тухай   2018.06.25
42 А/42 Тэтгэмж олгох тухай   2018.06.26
43 А/43 Хэвлэмэл хуудас устгах тухай   2018.06.27
44 А/44 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   2018.06.27
45 А/45 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай   2018.06.27
46 А/46 Хөрөнгө гаргах тухай   2018.07.04
47 А/47 Барилгын зөвшөөрлийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай   2018.07.06
48 А/48 Хөрөнгө гаргах тухай   2018.07.10
49 А/49 Шагналд дагалдах хөрөнгө гаргах тухай   2018.07.10
50 А/50 Тэтгэмж олгох тухай   2018.07.18
51 А/51 Б.Дударийд чөлөө олгох тухай   2018.07.18
52 А/52 Шагналд дагалдах хөрөнгө гаргах тухай   2018.07.19
53 А/53 Тэтгэмж олгох тухай   2018.07.30
54  А/54 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай   2018.07.31
55 А/55 Хөрөнгө гаргах тухай   2018.08.08
56 А/56 Хөрөнгийг данс хооронд шилжүүлж, бүртгэлд авах тухай   2018.08.09
57 А/57 Албан даалгаварын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай   2018.08.20
58 А/58 В.Мөнхжаргалын сургалтын гэрээний хугацааг сунгах тухай   2018.08.31
59 А/59 Орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай   2018.08.31
60 А/60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай   2018.09.04
61 А/61 Олон улсын хуралд оролцуулах тухай   2018.09.10
62 А/62 Хөрөнгө гаргах тухай   2018.09.10
63 А/63 Тэтгэмж олгох тухай   2018.09.13
64 А/64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Архивын тооллого/   2018.09.17
65 А/65 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай   2018.09.25
66 А/66 Хөрөнгө гаргах тухай /Ахмадуудад тэтгэмж/   2018.09.25
67  А/67 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай   2018.09.28
68 А/68 Уралдаан зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.10.04
69 А/69 Б.Оюунбатад тэтгэмж олгох тухай 2018.10.10
70 А/70 Тэтгэмж олгох тухай /Б.Болормаа, Э.Тэмүүлэн/ 2018.10.15
71 А/71 Тэтгэмж олгох тухай /Ц.Лхамсүрэн/ 2018.10.15
72 А/72 Тэтгэмж олгох тухай /Д.Адъяа, Ц.Нямцэвээн, Д.Тулга/ 2018.10.25
73 А/73 Зарим албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах тухай 2018.11.01
74 А/74 Сургалт зохион байгуулах тухай 2018.11.05
75 А/75 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2018.11.05
76 А/76 Б.Дударийн чөлөөний хугацааг сунгах тухай 2018.11.12
77 А/77 А.Төгөлдөрийг сургалтанд суралцуулах тухай 2018.11.15
78 А/78 Албан үүргийг түр хавсран гүйцэтгүүлэх тухай 2018.11.16
79 А/79 Барилга, хот байгуулалт, түр орон байраар хангах албаны орон тооны бус штаб байгуулах тухай 2018.11.20
80 А/80 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.11.20
81 А/81 Б.Оюун-Эрдэнэд тэтгэмж олгох тухай 2018.12.03
82 А/82 Б.Батцолмонд тэтгэмж олгох тухай 2018.12.03
83 А/83 Шинэ оны баярыг тохиолдуулан хөрөнгө гаргах тухай 2018.12.10
84 А/84 Мэргэшүүлэх сургалтанд сургах тухай 2018.12.10
85 А/85 Үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай 2018.12.10
86 А/86 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2018.12.20
87 А/87 Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай 2018.12.20
88 А/88 Албан хаагчдыг эмнэлгийн үзлэгт хамруулах тухай 2018.12.24
89 А/89 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 2018.12.24
90 А/90 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 2018.12.24
91 А/91 Хөрөнгө гаргах тухай 2018.12.31