Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2021 он/

Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2021 он/

ТУШААЛЫН ОГНООТУШААЛЫН ДУГААРТЭРГҮҮ
12021.01.25А/01Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
22021.02.23А/02Сэтгэл ханамжийн байдлыг судлах судалгааны баг байгуулах тухай
32021.02.23А/03Галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
42021.02.23А/04Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал харицсан ажлын хэсэг байгуулах тухай
52021.02.23А/05Спорт хамтлаг байгуулах тухай
62021.02.23А/06Өмч хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай
72021.02.23А/07Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай
82021.03.15А/08Эргэлтийн хөрөнгө данснаас хасах тухай
92021.03.15А/09Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
102021.03.15А/10Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай
112021.04.19А/11 – А/33Ажлын хэсэг байгуулах тухай
122021.04.27А/12Ажлын хэсэг байгуулах тухай
132021.05.31А/13Үнэлгэний баг байгуулах тухай
142021.06.02А/14Шинжээч томилон ажиллуулах тухай
152021.06.02А/15Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай
162021.06.04А/16Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай
172021.06.10А/17Ажлын хэсэг байгуулах тухай
182021.06.14А/18Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг түдгэлзүүлэх тухай
192021.06.18А/19Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар сэргээх тухай
202021.06.18А/20Санхүүжилтын хуваарь батлах тухай
212021.06.21А/21Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай
222021.06.28А/22Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай
232021.06.28А/23Хөрөнгө гаргаж, хөрөнгө бүртгэлд авах тухай
242021.06.28А/24Тооллогын комисс байгуулах тухай
252021.07.02А/25-А/53-А/37Ажлын хэсэг байгуулах тухай
262021.08.25А/26Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Google+ Linkedin